Protecció de dades

 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679, i segons els articles, 5,6 i 7, se l'informa que el  Responsable del Tractament de les seves dades és: Raó Social/Nom i Cognoms: XAVIER BORONAT FERNANDEZ, CIF: 43522947R, Direcció: DR FLEMING 10, 08330, PREMIA DE MAR, BARCELONA, 936385044, vaporvell@vaporvell.cat. 

XAVIER BORONAT FERNANDEZ, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera licita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. 

D'acord amb l'article, 89, apartat, 1, el tractament ulterior de les dades personals amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats i si fos necessari, actualitzats.
S'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats pels quals es tracten.


Seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals, que podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d'arxiu en interès públic, sense perjudici de l'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, a fi de protegir els drets i llibertats de l'interessat (limitació del termini de conservació), seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 En el cas que el Responsable del Tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països haurà de comunicar-ho a l'interessat amb anterioritat. L'interessat té dret a presentar reclamacions a l'Autoritat de Control. Solament se cediran les dades de l'interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l'empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l'Encarregat del Tractament.

----

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos -UE- 2016/679, y según los artículos, 5, 6 y 7, se le informa que el Responsable del Tratamiento de sus datos es:

 Razón Social/Nombre y Apellidos: XAVIER BORONAT FERNANDEZ, CIF/NIF: 43522947R, Dirección: DR FLEMING 10, 08330, PREMIA DE MAR, BARCELONA, Teléfono: 936385044, vaporvell@vaporvell.cat.

XAVIER BORONAT FERNANDEZ, trata la información y los datos personales que nos facilitan las personas, de manera licita, leal y transparente en relación con el interesado, con fines  determinados, explícitos  y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera  incompatible con dichos fines, de acuerdo con el artículo, 89, apartado, 1; el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales, los datos serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados y si fuera necesario, actualizados.

 Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan. 

Cuando el Responsable del Tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional. 

En el caso de que el Responsable del Tratamiento prevea la transmisión de sus datos personales a terceros países deberá comunicarlo al interesado con anterioridad. 

El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. Solo se cederán los datos del interesado por obligación legal, para el tratamiento contable y fiscal, o por motivos relacionados con el servicio ofrecido por la empresa mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento.